🎉(DOBIERKA) Podporuje dobierku!!!
Vrátenie a vrátenie peňazí, ak nie ste spokojní do 30 dní

Váš košík

Váš košík je momentálne prázdny.

POKRAČOVAŤ V NÁKUPE
  • Celkom
Dane a poštovné vypočítané pri pokladni

Podmienky

PREHĽAD

Túto webovú stránku/aplikáciu prevádzkuje tím vemday. Na celej webovej stránke/aplikácii sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na tím vemday. vemday ponúka túto webovú stránku/aplikáciu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, pravidlá a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom u nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami (ďalej len „TERMÍNY“, „Podmienky“), vrátane dodatočných zmluvných podmienok, pravidiel a zásady uvedené v týchto podmienkach a/alebo ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových odkazov. Tieto PODMIENKY sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom alebo používaním našej webovej stránky/aplikácie si pozorne prečítajte tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku/aplikáciu ani používať žiadne služby. Ak sa tieto PODMIENKY POUŽITIA považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto PODMIENKY POUŽITIA.

Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať týmto PODMIENKAM. Aktuálnu verziu ZMLUVNÝCH PODMIENOK si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke/aplikácii. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k webovej lokalite/aplikácii po akýchkoľvek zmenách predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 1 – PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Súhlasom s týmito ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a pri používaní webovej stránky nesmiete porušovať žiadne zákony platné vo vašej jurisdikcii ( vrátane, ale nie výlučne, zákona o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani iný kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu ktorémukoľvek používateľovi z akéhokoľvek dôvodu.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenesený nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny tak, aby vyhovovali a prispôsobili sa technickým požiadavkám prepojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke/aplikácii, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez výslovného písomného povolenia. nami.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ČASŤ 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nezodpovedáme za to, ak informácie uvedené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len na informačné účely a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Vaše použitie materiálov na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto webová stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len ako zdroj informácií. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za sledovanie zmien na našej stránke.

ČASŤ 4 – ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.ČASŤ 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné iba online prostredníctvom webovej stránky/aplikácie. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich produktov vystavených v predajni. Nemôžeme zaručiť, že farby zobrazené na monitore vášho počítača budú presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nemáme žiadnu povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť predaj akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ČASŤ 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ČASŤ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nemáme žiadny vstup.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých nástroje poskytujú príslušní poskytovatelia tretích strán, a že s nimi súhlasíte.
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej lokality/aplikácie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto PODMIENKAM.


ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tieto strany.

ČASŤ 9 – KOMENTÁRE, NÁZORY A INÉ MATERIÁLY VLOŽENÉ POUŽÍVATEĽMI

Ak na našu žiadosť odošlete určité materiály (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré prepošlete nás. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za pripomienky; alebo (3) odpovedať na komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY. PODMIENKY.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky/aplikácie. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za akékoľvek komentáre a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nie sme zodpovední za žiadne komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom Obchodu podlieha ustanoveniam našich Zásad ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYNECHANIE

Občas sa na našej stránke alebo v Službe môžu vyskytovať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke/aplikácii nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednať). používateľ).
Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke/aplikácii vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. V Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite/aplikácii sa neuplatňuje žiadny konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý by mal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite/aplikácii boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v PODMIENKACH máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné alebo britské predpisy, pravidlá, stanovy alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky/aplikácie, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie o iných; (i) na spam, phishing, pharm, spoof, pavúk, preliezanie alebo zoškrabovanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné funkcie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky/aplikácie, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky/aplikácie, ak porušíte niektoré zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním webovej stránky, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných, a implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade nebudeme my, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody. akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, straty zisku, straty príjmov, straty úspor, straty údajov, nákladov na zastupovanie alebo iných podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vzniknutých z používania služby alebo produktov získaných prostredníctvom služby alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s používaním služby alebo produktu, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania Služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom Služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na možnosť takýchto škôd. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás a našich rodičov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov ochránite pred akýmikoľvek nárokmi, vrátane primeraných poplatky za právne zastupovanie akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho porušenia týchto PODMIENOK alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo z vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto PODMIENOK preukáže ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto podmienok. PODMIENKY, takéto zistenie nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto ZMLUVNÉ PODMIENKY sú účinné, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto PODMIENKY môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte, alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy. vrátane dátumu ukončenia; a/alebo podľa toho vám môžeme odoprieť prístup k našim Službám (alebo ich častiam).

ODDIEL 17 – ÚPLNÁ ZMLUVA

Ak z našej strany neuplatníme alebo nepresadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto PODMIENOK, nebude to pôsobiť ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto PODMIENKY a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy, či už ústne alebo písomne ​​medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií PODMIENOK).
Akákoľvek nejednoznačnosť vo výklade týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK nebude vykladaná v neprospech navrhovateľa.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto PODMIENKY a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Spojeného kráľovstva.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu PODMIENOK.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke/aplikácii. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite/aplikácii. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite/aplikácii alebo Službe po akýchkoľvek zmenách týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK predstavuje prijatie týchto zmien.