🎉(DOBIERKA) Podporuje dobierku!!!
Vrátenie a vrátenie peňazí, ak nie ste spokojní do 30 dní

Váš košík

Váš košík je momentálne prázdny.

POKRAČOVAŤ V NÁKUPE
  • Celkom
Dane a poštovné vypočítané pri pokladni

Zásady ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie berieme vážne a toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako vemday (spoločne „my“, „nás“ alebo „náš“) zhromažďuje, používa, zdieľa a spracováva vaše údaje.


Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu používateľa. Osobné údaje zahŕňajú aj anonymné údaje, ktoré sú prepojené s informáciami, ktoré je možné použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje nezahŕňajú údaje, ktoré boli nenávratne anonymizované alebo agregované takým spôsobom, že nám už neumožňujú identifikovať vás, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak.

Podpora bezpečnosti a ochrany

Dodržiavame zásady zákonnosti, zákonnosti a transparentnosti, používame a spracúvame najmenšie množstvá údajov v obmedzenom rozsahu a uplatňujeme technické a administratívne opatrenia na ochranu bezpečnosti údajov. Osobné údaje používame na pomoc pri overovaní účtov a aktivity používateľov a na podporu bezpečnosti a ochrany, napríklad monitorovaním podvodov a vyšetrovaním podozrivých alebo potenciálne nezákonných aktivít alebo porušení našich podmienok a zásad. Základom takéhoto spracovania údajov je náš oprávnený záujem na zaistení bezpečnosti našich produktov a služieb.

Nižšie je uvedený popis typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme použiť:

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Ⅰ. Údaje poskytnuté používateľom:

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď používate naše produkty a služby alebo s nami inak komunikujete, napríklad keď si vytvoríte účet, kontaktujete nás, zúčastníte sa online prieskumu, použijete podporu online alebo online chatovacie nástroje. Ak uskutočníte nákup, zhromažďujeme osobné údaje súvisiace s týmto nákupom. Tieto údaje zahŕňajú platobné údaje, ako je číslo kreditnej alebo debetnej karty a ďalšie informácie o karte a ďalšie informácie o účte a autentifikácii, ako aj informácie o fakturácii, dodaní a kontaktoch.

Ⅱ. Údaje o používaní našich služieb a produktov:

Keď navštívite našu webovú stránku/aplikáciu, môžeme zhromažďovať údaje o type zariadenia, ktoré používate, o vašom jedinečnom identifikátore zariadenia, IP adrese vášho zariadenia, operačnom systéme, type webového prehliadača, ktorý používate. používanie, informácie o používaní, diagnostické informácie a informácie o polohe počítačov, telefónov alebo iných zariadení, na ktorých inštalujete naše produkty alebo služby alebo k nim pristupujete. Ak je to možné, naše služby môžu používať GPS, vašu IP adresu a ďalšie technológie na určenie približnej polohy vášho zariadenia, čo nám umožňuje zlepšovať naše produkty a služby.

Ako používame vaše osobné údaje

Vo všeobecnosti používame vaše osobné údaje na poskytovanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb, na komunikáciu s vami, na poskytovanie cielenej reklamy a služieb a na ochranu nás a našich zákazníkov.

Ⅰ. Poskytovanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb:

Používame osobné údaje, ktoré nám pomáhajú poskytovať, zlepšovať a rozvíjať naše produkty, služby a reklamu. To zahŕňa používanie osobných údajov na účely, ako je analýza údajov, výskum a audit. Základom takéhoto spracovania údajov je náš oprávnený záujem ponúkať vám produkty a služby a zabezpečiť kontinuitu podnikania. Ak sa zúčastníte súťaže alebo inej propagačnej akcie, môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, na spravovanie týchto programov. Niektoré z týchto aktivít majú ďalšie zásady, ktoré môžu obsahovať ďalšie podrobnosti o tom, ako používame vaše osobné údaje, preto vám odporúčame, aby ste si pred účasťou pozorne prečítali tieto zásady.

Ⅱ. Komunikácia s vami:

Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme vám posielali marketingové informácie o našich produktoch a službách, komunikovali s vami o vašom účte alebo transakciách a informovali vás o našich zásadách a podmienkach. Ak si už neželáte dostávať marketingové e-maily, kontaktujte nás a odhláste sa. Vaše údaje môžu byť tiež použité na spracovanie a odpovedanie na vaše otázky, keď nás kontaktujete. Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu môžeme zdieľať vaše osobné údaje s partnermi tretích strán, ktorí vám môžu posielať marketingové informácie o svojich produktoch a službách. Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu môžeme použiť vaše osobné údaje na prispôsobenie vašich skúseností s našimi produktmi a službami a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán a na určenie účinnosti našich propagačných kampaní.

POZNÁMKA: Pri akomkoľvek použití vašich osobných údajov opísaných vyššie, ktoré si vyžaduje váš predchádzajúci výslovný súhlas, upozorňujeme, že svoj súhlas môžete odvolať tak, že nás budete kontaktovať.

Definícia "cookies"

Cookies sú malé kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Súbory cookie sa široko používajú na ukladanie a získavanie identifikátorov a iných informácií v počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach. Na podobné účely používame aj iné technológie vrátane údajov uložených vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov spojených s vaším zariadením a iného softvéru. Všetky tieto technológie v tomto Vyhlásení o súboroch cookie označujeme ako „súbory cookie“.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie používame na poskytovanie, ochranu a zlepšovanie našich produktov a služieb, napríklad personalizáciou obsahu, zobrazovaním a meraním reklamy, porozumením správania používateľov a poskytovaním bezpečnejšej skúsenosti. Upozorňujeme, že konkrétne súbory cookie, ktoré môžeme používať, sa líšia v závislosti od konkrétnych webových stránok a služieb, ktoré používate.

Zverejnenie osobných údajov

Niektoré osobné údaje zdieľame so strategickými partnermi, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní produktov a služieb alebo nám pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Vaše osobné údaje budeme s týmito spoločnosťami zdieľať iba za účelom poskytovania alebo zlepšovania našich produktov, služieb a reklamy; nebudú zdieľané s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Zverejnenie alebo uloženie, prenos a spracovanie údajov

Ⅰ. Dodržiavanie zákonných povinností:

Vzhľadom na kogentné právne predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajiny, v ktorej máte bydlisko, existujú alebo vznikli určité právne úkony a je potrebné splniť určité zákonné povinnosti. Spracúvanie osobných údajov obyvateľov EHP ---Ako je popísané nižšie, ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), naše spracovanie vašich osobných údajov bude zákonné: Kedykoľvek vyžadujeme váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, takéto spracovanie bude odôvodnené v súlade s čl. 6 oddiel 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) („GDPR“).

Ⅱ. Pre primeranú implementáciu alebo aplikáciu tohto článku:

Osobné údaje môžeme zdieľať so všetkými našimi pridruženými spoločnosťami. V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, odčlenenia, prevodu, predaja alebo likvidácie celého nášho podniku alebo jeho časti, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním, môžeme previesť akékoľvek osobné údaje príslušnej tretej strane. Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu našich práv a uplatňovanie dostupných nápravných opatrení, presadzovanie našich zmluvných podmienok, vyšetrovanie podvodov alebo ochranu našich operácií alebo našich používateľov.

Ⅲ. Súlad s právnymi predpismi a bezpečnosť alebo ochrana iných práv

Naše zverejnenie osobných údajov môže byť potrebné na dodržanie zákonov, súdnych sporov, súdnych konaní a/alebo žiadostí verejných a vládnych orgánov v krajine vášho bydliska alebo mimo nej. Môžeme tiež zverejniť osobné údaje, ak usúdime, že je to nevyhnutné alebo vhodné pre národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné záležitosti verejného významu.

Webové stránky a služby tretích strán

Ak odkazujete na webovú stránku tretej strany, ktorá je s nami pridružená, nepreberáme žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za takúto politiku z dôvodu zásad ochrany osobných údajov tretej strany. Naša webová stránka, produkty a služby môžu obsahovať odkazy alebo poskytovať prístup k webovým stránkam, produktom a službám tretích strán. Nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov týchto tretích strán ani za informácie či obsah obsiahnutý v ich produktoch a službách. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich produktov a služieb. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím ich webových stránok, produktov alebo služieb prečítali zásady ochrany osobných údajov každej tretej strany.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Používame primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu a zabránenie neoprávnenému prístupu k vašim údajom a na správne používanie údajov, ktoré zhromažďujeme. Vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, aby sme držali krok s novými technológiami, priemyselnými postupmi a právnymi požiadavkami, okrem iných dôvodov. Vaše ďalšie používanie našich produktov a služieb po dátume účinnosti Vyhlásenia o ochrane osobných údajov predstavuje váš súhlas s revidovaným Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak nesúhlasíte s upraveným Vyhlásením o ochrane osobných údajov, nepoužívajte naše produkty alebo služby a kontaktujte nás, aby sme zrušili účet, ktorý ste si vytvorili.